РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО 33 куб. м.

РЕМАРКЕ ЗА ЗЪРНО ТРИОСНО С ПРЕДЕН МОСТ НА ВЪРТЯЩ КРЪГ И ЗАДНО ТАНДЕМНО ОКАЧВАНЕ С ЛЮЛЕЕЩ ТЕГЛИЧ 

Високообемно ремарке 35 м3 триосно БМД

Технически характеристики:

  • Полезен обем на коша: 33 м3
  • Размери: Дължина: 8 000 мм. / Ширина: 2430 мм./ Височина: 1700 мм.
  • Високообемно ремарке, триосно, с една ос отпред и 2 оси тандемно отзад, теглич – люлеещ
  • Разтоварва се ляво или дясно и задно
  • Якостта на коша се дължи на цялостно заварената конструкция и гофрираните му стени

Предимства на ремаркето: 

  • Висок обем
  • Предназначено за всички видове зърнени култури, както и за пренос на цвекло, торове, силаж, картофи, цвекло, оборски тор, палети и др.
  • Разтоварва се странично ляво или дясно и задно
  • Страничното разтоварване благоприятства разтоварване в по-ниски складови помещения.
  • Якостта на коша се дължи на цялостно заварената конструкция и гофрираните му стени.

Цена: 65 хил. лв. без ДДС

Очакваме ви на телефони: 0888 753 146; 0888 595 062 и 058/605 567

Българско Машиностроене Добрич 
bmd50@abv.bg

www.bmd-dobrich.com


Agriculture and everything for it 2011 Dobrich

International specialized exhibition „Agriculture and everything for it“ for it’s 14 years has become a symbol for modern agriculture and attracting Center for agribusinesses and producers around the world. Agriculture specialized exhibition and everything about it is unique in the eastern part of the country and is the second largest in Bulgaria. Countries that have annual exhibitors: Bulgaria, Austria, Belarus, Germany, Denmark, Israel, Spain, Italy, China, Korea, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Serbia and Montenegro, Turkey, Finland, Netherlands, Czech Republic, Sweden and Japan.

Being one of the leading producer companies in Bulgaria BMD Company presented it’s products developed for agricultural sector. Stand of BMD attracted attention of many visitors. Participation in the exhibition is a good chance for our company to present our solutions at the market, to find new partners and to study achievements of the other companies.
We would like to express our gratitude to the organizers of Dobrich fair and the Chambers of Commerce Bulgarian and Romanian for cross border cooperation for this opportunity and hope to achieve positive results from our participation in the exhibition.

Mеждународното специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“ вече 14-та година се превърна в символ на модерно селско стопанство и атрактивен център за аграрния бизнес и производителите в света.

Специализираната изложба е единствена по рода си в източната част на страната и е втора по мащаб в България. Страни, ежегодни участници са България, Австрия, Беларус, Германия, Дания, Израел, Испания, Италия, Китай, Корея, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Монтенегро, Турция, Финландия, Холандия, Чехия, Швеция и Япония.

Като една от водещите фирми производител в България, фирма БМД представи продукти, разработени за селскостопанския сектор. Щандът ни привлече вниманието на много посетители. Участие в изложбата е добър шанс за нашата компания да представим нашите решения на пазара, да намерим нови партньори и да се изучаваме постиженията на другите фирми.
Бихме искали да изразим нашата благодарност към организаторите на Добрички панаир и на Търговско-промишлените палати на българските и румънските камари за транс-гранично сътрудничество, за тази възможност и се надяваме да постигнем положителни резултати от участието ни в изложението.